+ نوشته شـــده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۸/۰۴ساعــت10:40 تــوسط عرشیان |

نفر اول ايستاده از سمت چپ حاج علي مالمير نفر دوم شهيد سمواتي

نفراول نشسته از سمت چپ حاج حسين الماسي

+ نوشته شـــده در شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ساعــت15:37 تــوسط عرشیان |

حاج عبدالرضا حاجعلیانی سال ۱۳۵۸ در سن شانزده سالگی

+ نوشته شـــده در شنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ساعــت10:48 تــوسط عرشیان |

حاج محمد طالبی در جمع همرزمانش

+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ساعــت11:3 تــوسط عرشیان |

حاج محمد طالبی از فرماندهان دفاع مقدس در جمع همرزمانش

+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ساعــت11:1 تــوسط عرشیان |

حاج اصغر شمسی و حاج آقا حسین آبادی در کنار شهدای رضوان مدنی

+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۶/۲۴ساعــت10:58 تــوسط عرشیان |

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر اول حاج آقا احمدی پور فرمانده وقت سپاه کرمانشاه

+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۳/۱۹ساعــت9:2 تــوسط عرشیان |

حاج منصور شیرزادی - شهید آرمین

+ نوشته شـــده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ساعــت11:47 تــوسط عرشیان |

حاج حمید پهلوانی - سردار خلیل کیانی -سردار عبدالرضا حاجی علیانی

+ نوشته شـــده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ساعــت11:43 تــوسط عرشیان |

حاج باقر آقای - حاج سعید طلوعی

+ نوشته شـــده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ساعــت11:36 تــوسط عرشیان |

حاج اکبر نظری - شهید کلو شادی - حاج سعید طلوعی

+ نوشته شـــده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ساعــت11:34 تــوسط عرشیان |

جمعیاز رزمندگان کرمانشاهی از همرزمان  دکتر احمدی نژاد و آقای محصولی در لشگر ۶وپژه پاسداران

از راست سردار حاجی علیانی حاج آقا قیاسوند سردار شاه ویسی حاج آقا یلوه حاج آقا حاجی علیانی حاج آقا مرید محمدی

+ نوشته شـــده در پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۰۹ساعــت11:18 تــوسط عرشیان |
+ نوشته شـــده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ساعــت11:16 تــوسط عرشیان |

سردار عبداله ويسي و سردار عبدالرضا حاجي علياني

+ نوشته شـــده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ساعــت11:2 تــوسط عرشیان |
 

 

 

 

جمعي از رزمندگان استان کرمانشاه قرارگاه رمضان

+ نوشته شـــده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ساعــت10:48 تــوسط عرشیان |

حاج آقا قاسمپور و حاج آقا قنبری

+ نوشته شـــده در سه شنبه ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ساعــت10:36 تــوسط عرشیان |
+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ساعــت9:45 تــوسط عرشیان |
+ نوشته شـــده در چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۱/۱۸ساعــت9:43 تــوسط عرشیان |